REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

dragonsmandala.com

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Dragon’s Mandala, dostępny pod adresem dragonsmandala.com, prowadzony jest przez Bartosza Kazibudzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ScalenieDuszy.pl, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6443271149, ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep Dragon’s Mandala prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej dragonsmandala.com, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby kontaktu:
  • adres e-mail: [email protected]
  • adres do korespondencji: ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec
 6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu są chronione prawami autorskimi.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Szczegółowa polityka zwrotów dostępna jest na osobnej stronie Sklepu.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej dragonsmandala.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. PRODUKT – dostępny w Sklepie produkt cyfrowy (np. e-book, kurs online, medytacja, nagranie audio) będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem dragonsmandala.com
 8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Bartosz Kazibudzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ScalenieDuszy.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6443271149, ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.
 12. DOSTAWA – udostępnienie Produktu cyfrowego Klientowi poprzez przesłanie linku do pobrania, dostępu do platformy online lub inną formę dostarczenia treści cyfrowych.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 15. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep dragonsmandala.com prowadzi sprzedaż Produktów cyfrowych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane w Sklepie są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatki. W przypadku Produktów cyfrowych nie występują koszty dostawy.
 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep dragonsmandala.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. [godzina], w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 9. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (faktura lub paragon) w formie elektronicznej.
 10. Dostęp do zakupionych Produktów cyfrowych jest zapewniany niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, poprzez: a) przesłanie linku do pobrania na adres e-mail podany przez Klienta, b) udostępnienie dostępu do platformy online, na której znajduje się Produkt, c) inny sposób właściwy dla danego rodzaju Produktu cyfrowego, opisany w jego specyfikacji.
 11. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 12. Sklep może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku: a) podania przez Klienta nieprawdziwych danych, b) braku możliwości kontaktu z Klientem, c) braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera: a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, b) niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, c) informację o braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku Produktów określonych w § 8 pkt 8 Regulaminu.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura lub paragon), który będzie przesyłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 7. W przypadku Produktów cyfrowych, dostęp do zakupionych treści zostanie udzielony niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. poprzez prośbę o numer telefonu lub dodatkową weryfikację adresu e-mail, w celu potwierdzenia Zamówienia. Brak możliwości weryfikacji danych lub negatywny wynik weryfikacji uprawnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia Zamówienia.
 9. Klient może anulować lub zmienić Zamówienie do momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie (maksymalnie w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy) poinformuje o tym Klienta i zwróci wpłacone przez niego środki.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (np. PayPal, Przelewy24, PayU), c) płatność kartą płatniczą.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: [numer rachunku bankowego]. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr [numer zamówienia]”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub kartą płatniczą, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty w określonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.
 5. Produkt zostanie udostępniony Klientowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od operatora płatności elektronicznych.
 6. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dołączany do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia lub wysyłany w osobnej wiadomości e-mail.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 8. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach swojego adresu e-mail. W razie niepoinformowania o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za skutecznie doręczoną.

§ 6

DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępnego w Sklepie odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna.
 3. Czas realizacji dostawy Produktu do Klienta zależy od wybranej metody płatności: a) w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – do 24 godzin od zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy; b) w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności – do 24 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Dostawa Produktu odbywa się poprzez: a) przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie Produktu; b) przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie składania Zamówienia danych dostępowych (loginu i hasła) do platformy, na której znajduje się Produkt; c) inny sposób odpowiedni dla danego Produktu, opisany w jego specyfikacji na stronie Sklepu.
 5. Dostawa Produktu następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że w opisie Produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin dostawy.
 6. Klient obowiązany jest zbadać dostarczony Produkt w czasie i w sposób przyjęty przy produktach tego rodzaju. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub problemów z dostępem do Produktu, Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca udostępnia instrukcję instalacji, korzystania lub inną dokumentację dotyczącą Produktu, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w ocenie Sprzedawcy jest to potrzebne dla prawidłowego korzystania z Produktu.
 8. Jeśli dostęp do Produktu wymaga spełnienia dodatkowych warunków technicznych, informacja o nich jest zawarta w opisie Produktu lub w załączonej do niego dokumentacji.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu poczty elektronicznej.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: a) pisemnie na adres: ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec; b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Wymogi podane w punkcie 4 mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie dodatkowych informacji przez Klienta, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, przystąpi do jej realizacji.
 10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: a) pisemnie na adres: ul. Wysoka 13/156, 41-200 Sosnowiec; b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 5. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktu cyfrowego, w szczególności poprzez blokadę konta użytkownika lub uniemożliwienie dostępu do treści cyfrowych.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, b) prowadzenie Konta w Sklepie, c) korzystanie z Formularza Zamówienia, d) korzystanie z newslettera, e) korzystanie z wyszukiwarki Produktów.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: a) wypełnieniu Formularza Rejestracji, b) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.
 5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 6. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: a) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, d) włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronach Sklepu przed zawarciem danej Umowy.
 9. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia, w szczególności gdy Usługobiorca narusza Regulamin.
 10. Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Usługobiorcy jako użytkownika Internetu. Zaleca się stosowanie przez Usługobiorcę programu antywirusowego oraz aplikacji chroniącej tożsamość Usługobiorcy w sieci Internet.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca niezwłocznie podejmie działania w celu realizacji jej treści.
 6. W przypadku niemożności uznania reklamacji, Usługobiorcy przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji technicznej w Konto Usługobiorcy w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu oraz zmiany lub aktualizacji funkcjonalności Usług Elektronicznych.
 8. W przypadku wystąpienia usterek technicznych lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu, Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych lub z powodu siły wyższej.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Usługobiorców.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie nazwy produktów cyfrowych i nazwy firmowe użyte na stronie internetowej Sklepu są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 7. Korzystanie z Produktów cyfrowych zakupionych w Sklepie podlega odpowiednim licencjom. Szczegółowe warunki licencji są dostępne na stronie produktu lub dostarczane wraz z produktem.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Sprzedawcy.
 9. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.07.2024
Scroll to Top