Zaznacz stronę

A Gdybyś Poznał Źródło Sukcesu? To co Gwarantuje Sukces Jest Ukryte Ale…

Dzisiaj chcę Ci pokazać model człowieka, na którym opierają się prawie wszystkie tradycje duchowe i ezoteryczne (w uproszczeniu). Zrozumiesz dzięki niemu, dlaczego kontakt z własną podświadomością jest tak istotny w osiąganiu sukcesów w świadomym wykorzystywaniu prawa przyciągania.

Narysowałem taki oto schemat, na którym zaznaczyłem sfery wpływu różnych umysłów stanowiących części ludzkiej istoty:

 

Trzy Ja człowieka

Otoczka wokół głowy symbolizuje umysł świadomy. Cechami umysłu świadomego są: zdolność do logicznego myślenia z wykorzystaniem zarówno indukcji (myślenia „od ogółu do szczegółu”) jak i dedukcji (myślenia od „szczegółu do ogółu”) oraz zdolność do kierowania uwagą (zdolność do wybierania obiektu myślenia).

Jednym z kluczowych zadań świadomości jest pełnienie funkcji „strażnika” i dokonywanie selekcji idei, które mają zostać uznane za prawdę i przepuszczone do podświadomości do zintegrowania. Przyczyną, dla której jesteśmy zaprogramowani niechcianymi przekonaniami jest fakt, że minęło wiele lat, zanim świadomy umysł ukształtował się w wystarczającym stopniu, aby móc pełnić tę funkcję w zadowalającym stopniu.

Zauważ przy okazji, że obszar zajmowany na rysunku przez umysł świadomy jest niewielki. Przyjmuje się, że tylko około 17% wszystkich procesów myślowych to procesy umysłu świadomego. Dlatego mówi się, że „dobry nawyk zaprowadzi Cię do sukcesu, a zły – do upadku”; podświadomość rządzi życiem człowieka, a świadomość może kierować podświadomością.

„Jajo”, którym otoczyłem całe ciało naszego człowieczka, to reprezentacja umysłu podświadomego. 83% procesów myślowych to domena podświadomości. To ona zarządza całą biologiczną maszynerią organizmu i kontroluje wszystkie nieskończenie złożone procesy życiowe, polegając w swym działaniu na ustalonych wzorcach działania.

Jest generatorem energii dla całej ludzkiej istoty.

Podświadomość nie potrafi myśleć indukcyjnie i wszystko bierze do siebie (uważa, że wszystko jej dotyczy) . W ciągu swojego życia zgromadziła więc mnóstwo programów powstałych w wyniku generalizacji jednostkowych faktów. Dla przykładu: w dzieciństwie zdarzyło Ci się rozlać przy stole kompot. Usłyszałeś od rodziców, że jesteś niezdarą. Podświadomość uznała na podstawie faktów (rozlany kompot) i opinii autorytetu (rodzic), że tak jest w rzeczywistości. Teraz, lata później, nadal wykonuje program o nazwie „Jestem niezdarą”, udowadniając Ci to upuszczeniem czegoś co jakiś czas.

Podświadomość wykonuje programy, wszystkie nawyki i przyzwyczajenia są w niej „zainstalowane”.

Szybkość i łatwość, z jaką podświadomość uczy się, zależą od dwóch czynników: powtarzania i ładunku emocjonalnego (energetycznego) związanego z nową koncepcją czy ideą. Stąd jedną z technik przeprogramowywania podświadomości są afirmacje (mechaniczne powtarzanie jakiejś myśli do momentu, w którym wyryje się w podświadomości).

Świadomość to logika, podświadomość – emocje i zmysły. Podświadomość komunikuje się za pomocą emocji oraz symboli. Dlatego wizualizacja, która obejmuje wszystkie zmysły oraz wywołuje emocje ma dużo bardziej silny wpływ na nią, niż np. afirmacje. Umysł świadomy to umysł obiektywny (mający do czynienia z rzeczywistością zewnętrzną). Umysł podświadomy to umysł subiektywny (mający do czynienia z rzeczywistością wewnętrzną).

Wszystko, co postrzegasz, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości wewnętrznej umysłu podświadomego i odwrotnie – nie możesz dostrzec niczego, co nie miałoby wcześniej odpowiednika w podświadomości. W tym sensie podświadomość stanowi filtr, przez który postrzegasz rzeczywistość. Można też powiedzieć, że podświadomość „składa” rzeczywistość dla Ciebie wedle wyuczonego „opisu”.

Dobrze wykonana wizualizacja obejmująca wszystkie zmysły jest dla umysłu podświadomego nieodróżnialna od rzeczywistości zewnętrznej, postrzeganej fizycznymi zmysłami.

Podświadomość może komunikować Ci treści od siebie bądź pochodzące z pola Kosmicznej Inteligencji za pomocą przeczuć, snów, wizji bądź omenów (znaków w rzeczywistym świecie).

Teraz najważniejsze.

Na rysunku zaznaczyłem fragment większego obszaru, w którym znajduje się ludzka istota.

Różne tradycje podchodzą nieco odmiennie do tego, co znajduje się poza obszarem podświadomości, jednak te różnice nie mają większego wpływu na samą ideę. Podświadomość ma kontakt bądź to z Nadświadomością, bądź bezpośrednio z Duchem, Bogiem, Wszechświatem.

Podświadomość, a NIE świadomość, ma kontakt z Bezkształtną Inteligencją.

Wszystkie Twoje pragnienia, które chcesz zakomunikować Wyższej Inteligencji, aby urzeczywistniły się w Twoim życiu, muszą przejść przez podświadomość. Nie masz świadomego dostępu do Wyższej Inteligencji. Musisz wykorzystać podświadomość w charakterze posłańca.

Stąd umiejętność właściwego przekazywania informacji własnej podświadomości (jak również chronienie jej przed przyjmowaniem niepożądanych myśli) jest kluczowa dla Twojego sukcesu w wykorzystaniu prawa przyciągania w urzeczywistnianiu wizji Twojego wymarzonego, upragnionego życia.

W kolejnym artykule spróbuję przybliżyć podstawy poprawnego komunikowania celów własnej podświadomości tak, aby mogły zostać „przekazane do realizacji” Uniwersalnemu Umysłowi.